al contingut a la navegació Informació de contacte

Licitació del servei de Bar Restaurant de la piscina de Foradada

DILLUNS 15 MAIG 2023

ANUNCI DE LICITACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’ÚS PRIVATIU D’UN BÉ DE DOMINI PÚBLIC PER EXPLOTACIÓ DEL BAR RESTAURANT DE LA PISCINA DE FORADADA

L’Ajuntament de Foradada, per Decret d’Alcaldia 66/2023 de data 15 de maig de 2023, ha aprovat l’expedient administratiu per la licitació de la concessió de l’ús privatiu de domini públic per l’explotació del bar restaurant de la piscina per un període inicial de 2 anys, prorroglable fins a un màxim de dos anys més, mitjançant procediment obert simplificat, juntament amb el plec de
clàusules administratives.

Accedeix al perfil del contractant per consultar la informació complerta.